Pytania i odpowiedzi

W razie PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU prosimy o kontakt na adres: projektrokno@cku.krosno.pl

 

Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?

Aby uczestniczyć w projekcie należy spełnić równocześnie kilka warunków:

WARUNEK 1:
Wymagane jest uczęszczanie do szkoły dla dorosłych w ZSKU – rekrutacja do projektu jest prowadzona równocześnie z naborem do pierwszych klas szkół dla dorosłych w r. szk.  2012/13, tj. do:

3-letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

3-letniego TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły zasadniczej. Kierunki:
. technik mechanik
. technik handlowiec
. technik technologii szkła
. technik budownictwa
. technik usług fryzjerskich

Informacje o naborze do szkół dla dorosłych w ZSKU znajdują się TUTAJ

Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do szkoły należy złożyć Formularz rekrutacyjny do projektu (z wymaganymi załącznikami). Udział w projekcie wezmą osoby, które zostaną słuchaczami klas pierwszych ww. szkół i spełnią pozostałe warunki uczestnictwa w projekcie.

W projekcie wezmą udział również słuchacze i słuchaczki klasy maturalnej (w r. szk. 2012/13) 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w ZSKU.

WARUNEK 2:
Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na OBSZARZE REALIZACJI PROJEKTU, tj. na terenie miasta Krosna lub jednego z sześciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego lub bieszczadzkiego.

WARUNEK 3:
Wiek uczestnika/uczestniczki (w momencie przystępowania do projektu – czyli szacunkowo w m-cu PAŹDZIERNIKU 2012) musi się mieścić w przedziale od 25 do 64 lat.

 

Jak aplikować o udział w projekcie?

Należy:
1) dokładnie przeczytać Regulamin projektu i zweryfikować swoje możliwości uczestnictwa,

2) z TEJ STRONY obrać formularz Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, DRUKOWANYMI literami wypełnić wszystkie wymagane pola oraz złożyć pod nim własnoręczny podpis,

3)  przygotować wymagane załączniki, tj:
- wyraźną kserokopię DOWODU OSOBISTEGO (przód i tył dokumentu),
- wyraźną kserokopię dyplomu ukończenia ostatniej klasy/szkoły,

4) jeżeli dana osoba posiada stałe miejsce zameldowania poza obszarem realizacji projektu, ale faktycznie zamieszkuje na tym obszarze i posiada z tego tytułu ZAMELDOWANIE CZASOWE, jako dodatkowy załącznik należy dołączyć kserokopię urzędowego poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy (równocześnie dopisując je w punkcie „DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA” w formularzu Zgłoszeniu uczestnictwa w projekcie)

5) Dokumenty należy złożyć najpóźniej do końca września 2012:
a) osobiście w Sekretariacie ZSKU,
b) za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres ZSKU,
c) za pośrednictwem faxu (na numer 13 43-224-73)
d) za pośrednictwem e-maila (na adres projektrokno@cku.krosno.pl).

W każdym przypadku należy dostarczyć komplet dokumentów: zgłoszenie uczestnictwa wraz z załącznikami. W przypadku przesyłki faxem lub e-mailem (dokumenty zeskanowane w formacie PDF) oraz pozytywnego wyniku rekrutacji, konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów.

 

Co będzie brane pod uwagę przy wyborze uczestników projektu?

Szczegółowe informacje na temat kryteriów formalnych i merytorycznych zawiera Regulamin projektu § 4 pkt 2) oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

 

Gdzie i kiedy znajdę wyniki naboru do projektu?

Informacje o wynikach rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej projektu (www.projektrokno.cku.krosno.pl), dodatkowo każda z osób ubiegających się o udział w projekcie, zostanie poinformowana indywidualnie (telefonicznie, drogą e-mailowa lub osobiście w szkole).

Rekrutacja trwa do końca września 2012 r. – prawdopodobny termin opublikowania jej wyników to początek października 2012 r.

 

Powyższy opis ma charakter jedynie poglądowy – szczegółowe informacje zawiera Regulamin projektu. Sprawy nieuregulowane Regulaminem oraz sytuacje sporne rozstrzygane są przez Dyrektora szkoły w konsultacji z Koordynatorem projektu.

Stronę odwiedziło 6085 osób


Copyright © ZSKU Krosno 2012