INFORMACJE O PROJEKCIE

    W okresie od 01.04.2012 r. do 30.09.2013 r. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie realizuje projekt pn. "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). Ogólna wartość projektu wynosi 477 385,00 zł (całość stanowi dofinansowanie - brak wkładu własnego).


Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wiedzy za pośrednictwem e-learningu, skutkującej zmniejszeniem ryzyka wcześniejszego odpadnięcia z procesu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych dla dorosłych wśród 100 (60 kobiet/40 mężczyzn) uczniów ZSKU w wieku 25-64 lata dzięki wypracowaniu wysokiego potencjału merytorycznego i technicznego Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie (ROKNO) oraz realizacji działań informacyjnych do IX'2013.


Wsparciem zostaną objęci słuchacze i słuchaczki klas 1-szych i maturalnych szkoły dla dorosłych w ZSKU (w roku szkolnym 2012/13) zamieszkali na terenie miasta Krosna i 6-ciu powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego, brzozowskiego, leskiego i bieszczadzkiego.


Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt przewiduje:

 1. przeprowadzenie akcji promocyjnej (prasa, TV lokalna, portale internetowe, plakaty, ulotki i inne) mającej na celu zarówno rekrutację uczestników i uczestniczek projektu, jak i rozpowszechnienie informacji na temat korzyści wynikających z kształcenia ustawicznego, w tym w formie kształcenia na odległość,
 2. opracowanie i przekazanie uczestniczkom/uczestnikom projektu metodologii korzystania z materiałów edukacyjnych oraz przeszkolenie ich z zakresu używania platformy Moodle (w ZSKU).
 3. możliwość korzystania za pośrednictwem platformy Moodle z kompleksowych materiałów multimedialnych z zakresu 13 przedmiotów (w nawiasie podano objętość materiałów wyrażoną w ilości godzin jaką należy poświęcić w celu przyswojenia materiału z danego przedmiotu):
  • J. polski (200 godz.)
  • J. niemiecki/angielski/rosyjski (każdy po 125 godz.)
  • Historia (70 godz.)
  • Wiedza o społeczeństwie (25 godz.)
  • Matematyka (140 godz.)
  • Fizyka i astronomia (61 godz.)
  • Chemia (61 godz.)
  • Biologia (61 godz.)
  • Geografia (61 godz.)
  • Podst. Przedsiębiorczości (20 godz.)
  • Technologia informacyjna (40 godz.)

  (Łącznie: 1114 godz. materiału)

  Uczestnicy/uczestniczki projektu będą samodzielnie korzystać z platformy Moodle, dopasowując zakres wykorzystywanego materiału i czas nauki na odległość do własnych potrzeb.

 4. możliwość korzystania z konsultacji on-line (czat, e-mail, komunikator) prowadzonych przez nauczycieli w wyznaczonych dla każdego przedmiotu dniach/godzinach.
 5. możliwość korzystania przez uczestników/uczestniczki projektu z pracowni komputerowej w ZSKU.
 6. potwierdzenie udziału w kształceniu e-learningowym w formie certyfikatu.
 7. organizację dwóch spotkań informacyjnych - rozpoczynającego (V'12) i kończącego (IX'13) projekt - mających na celu podniesienie świadomości na temat korzyści z kształcenia na odległość
 8. wydanie broszury nt. kształcenia ustawicznego i e-learningu w ROKNO (dobre praktyki)

Zakupiony w ramach projektu sprzęt elektroniczny i oprogramowanie, przy pomocy którego zostaną opracowane materiały multimedialne, będzie stanowić wyposażenie ROKNO służące utrwaleniu celów projektu także po jego zakończeniu.

Stronę odwiedziło 6080 osób


Copyright © ZSKU Krosno 2012